Der Bätes Kapitel II


zoletz jeändert: 12.12.2010, 21:00:46 • Druckerfründliche Sigg •  Info zu: Wilhelm Koch • 6204 × beluurt.

 
   De Pruzession wor am uhsgonn, un en Zindooschele-Kirch wor et met alle Klocken am lügge. „Staats Kirmeswedder!" sähten de Fraue un hollten ehr pooschbeste Kleider us dem Schaaf. Durch de ganze Faar woren alle Strohße voll Gesträusels un Bloome, un de hell Morgenssonn spegelte sich em koffere Krüzz, dat der Pruzession vörop wohd gedraht. Hinger dem Krüzz kohmen de Schullkinder, all nett un propper ahngedonn, zo-ehsch de Mädcher un dann de Junge; un wer en bloh oder ruhd Schärp hatt, da drog e Fähnche. Hinger drenn gingke de Fraue, Jumpferen un Möhne. Wat hatten se sich all opgekratz un fing gemaht! Och et Tringche wor en der Pruzession. Et hatt e neu schwazzsigge Kleid ahn un e Mantillche met Spetz besatz; am Hals drog et en große golde Brosch, en de Ohre große golde Ohrring, un de ander Mädcher sähte: ,,Do süht mer, wo Geld sitz!" Et Tringche wor och nit en beßche stolz op sih neu Kleid, un hück hatt et en der Pruzession och de beste Gelägenheit, dat Kleid en der ganze Faar sinn zo lohße. Jung Mädcher sinn ald Jett huffähdig,. . . un woröm sollten se dat och nit sinn? De jung Johre sinn doch et Beste vum Levve un doore nit lang. De ahl Möhne, die em kattunge oder gedröckte Kaputzemantel met der Pruzession gingke, die wore nit mieh huffähdig, weil se verschrumpelt un verschlösse woren; ävver se dähten am ärgste üvver de „huffahdige Puhte" sich mühsig maache.
   No de Fraue kohmen de Männer, dann de Musekante met Pauken un Trumpette, un hinger denne de „Engelcher", Kinder en wieße Kleidcher, zum Opesse leev. Do wore Stümpcher un Büsselcher vun drei Johr derbei, met Schärpen öm der Liev un ruhd Kränzcher en de helle Löckelcher; die droge Bloomekörvcher met Rusenblädder drenn, e golden Häzz, Anker un Krüzz, ... et Häzz em Liev laachten Einem, wann die unschöldige Engelcher kohme. Vor dem Himmel gingen de Messejungen en ruhd Röcklinge met Weihrauchsfaaß un Scheffche, un unger dem Himmel, da vun veer Männer en lange Talare gedrage wohd un enwendig met wießer Atlassick gefödert wor, drog der Pastor de Munschtranz, un zwei Kirchmeistere met Flammbaue drogen dem Pastor de Timpe vun der Chorkapp. Dann kohm en lang Reih Häre, zo-ehsch der Kirchevörstand, all met Kähzen un Wahsflecke op de Mauen un op de schwazze Rockschühß.
   An veer Altä'sch wohd met Pauken un Tröhte gesunge: „Te rogamus, audi nos!" un der Säge gegevve, un vum Zindooschele-Thon hoot et gar nit op met beiere.
--Dat wor en Freud, wann et jitz heimging ahn der Kirmesdesch! Do wohd gegesse, dat Einem der Liev wieh däht; un kaum wor der Mungk avgewäsche, dann kohmen ald de bloh Täßcher met de Blömcher drenn, da koffere Kaffeepott met dem Krähnche un der Platz op der Desch. Ohne Platz kein Kirmes! Un wat wor dat e Levven op de Strohße! Do wohd gesunge, gejuhz, gefleut un geraspelt. De Kinder hatten ehr Weihrauchsfäßcher met Kolle drenn un leefe m'em Wahsdröhtchen eröm: „Saht, Här! Gitt mer 'nen Offer för der hellige Chreschtoffel em Dom, hat kein Strümp un och kein Schohn." Wer Penninge en der Täsch hät, kaufte sich en de Hötte jett, oder satz sich op et Müllche. Mer nennt de Kinderzick et Paradies vum Levve, un met Rääch; die unschöldige Freud, die e kölsch Kind am Kirmesdag hatt, wann et die bunte Fahne sohch, dat löstige Betern hoot un met 'er große Platzbotteramm op der klein Fuhß durch et Gesträusels wäulen un fröhßelen däht; wann et all de Spillsaache sohch un om Müllchen ens riggen däht - wor dat nit der Himmel op Ähd för esu e Kind? Wann süht mer op Ähd, wo et esu vill Leid un Ping, Ärger un Verdroß, Sorgen un Qual gitt, ens e wirklich glöcklich Geseech? Wam'mer en Mutter besüht, de vun ehrem kleinste Stümpchen en der Weeg angelaach wehd, un wam´mer am Kirmesdag en de Auge vun de Kinder süht! Winnigstens fröhter! Jitz, wo de kölsche Kirmesse lang nit mich dat sinn, wat se fröhter woren, hät dat och opgehoot.
   Ävver nit bloß de Kleine, och de Große fraute sich; un wann och he un doh ens e bloh Aug avfeel, dat hatt nix ze sage: dat wor nitt kott gemeint. Eigentliche Biesterei kohm selde vör, un lang nit esu vill, wie zo andere Zigge off bei Lück, vun denne mer et gar nit erwahde sollt, die ävver am ärgsten üvver de Kölsche Kirmesse de Muhl oprieße.
   De Beckesch-Famillie sohß em Staatszemmer un wor sich am vermaache; der Desch kraachte bahl unger all da goot Saache. De Frau Beckesch sohß stiefstöhdig om Kannepee un leht de Auge rund gonn, dat nor jo keiner vun da Kirmesgäß zo koht kohm. Dann de Tanten un de Ühme us der ganze Famillie hatte sich herbeigemaht, un der löstige Bätes maht Krätzcher, dat mer sich der Buch faßhalde moht. Och der Här Eich wor do, trotz dem Körvche, wat hä gester krägen hatt; un der Bätes hatt in gefrog, ov hä en der Höhnergaß bahl e Korvgeschäff ahn däht fange?
   Op eimol ging de Dhör op un et Müllesch-Nettche, et Kummelejonspaar un en Fründin vum Tringche, kohm erenn.
   „Beß do endlich doh?" reefet Tringche. „Do haß ävver jett geträntelt; ald üvver en Stund hann ich op dich gewaat."
   „No, et wehd wahl noch e Müffelche för mich doh sinn," säht et Nettchen un satz sich an der Desch, faß nevven der Här Eich, da ganz ihfrig wor, singer neu Nohbersche der Teller met dem Platz un de Botter vörzosetze.
   Et Nettche wor de einzige Doochter vum Spezereihändler Müller. Sih Vatter hatt sich geplog un en eigen Huhs un 'nen huhe Rögge vun der Arbeit kräge. Dat Mädche wor e rund mobbelich Weech met ruhd Backe un ruhd Hoore, un en Schnadderelster. Et hatt et huh em Häuv un sproch och manchmol Huhdütsch met Striefe. De Frau Beckesch meint', et Nettche wöll zevill de „Fröhling" Spille, wor jett schlampig un wöht ens en knüselige Huhsfrau. Em Üvverige wor et Nettchen ävver e luhs Weech un och nit tüntelich. Bloß hück woll et sich jett zeere, verleex, domit dat der Här Eich et desto
mich nühdige soll.
   „Och, maach doch nit esu e Gedöhns," säht et Tringche; „do weesch doch vun unsem Kirmesplatz koore! Fresch, lohß Koht scheeße!"
   Dem Eich gefeel dat Mädche ganz goot; wer weiß, daach hä, he kriß do wall kei Körvche? Et Nettche bubbelte met im un laachte, un wor esu alläht, dat dem Jakob ald widder et Häzz opging. Hä röckte met singem Stohl noch en beßche nöhter un fisternöllte ganz höhsch dem Mädchen ahn de ruhd Locken eröm, die wie glödige Schlange sich op de Scholdere ringelen dähte.
   „Wertes Fräulein", säht Jakob, „wollten Sie mir wohl einmal die Ehre schenken und sich meinen Hof ansehen? Ein schöner Spaziergang dahin."
   „Das künnen Se haben, Här Eich; ich gehe doch als emal gern eraus, un man kann doch nich lauter nach Kalk oder Ehrenfeld tanzen gehen."
   „Das ist schön, Fräulein, das freut mich. Schicken Sie mir nur ein kleines Visawiebriefchen, und dann soll alles parat sein, wenn Sie kommen."
   Et Nettche woll grad en der verbindlichste Wies antwohde, dat hä sich nit zevill Ömständ maache soll, als op eimol vör der Dhör enen arge Spektakel loßging. Alles flog an de Finstere. Ne Knubbel Minsche wälzte sich üvver de Strohß met Schreien un Schänge. „Wat wellt da Kähl?" heesch et. - „Dä hat do e Kind geschlage, dat et en de Sood gefallen es, weil et "neu Offer hann woll." - „Da Schudderhoot, da Plackfissel! Gevv im en Döllchen en der Nacke."
   „Was will das Pack?" reef do "nen Här, da mezzen em Minscheknubbel stund. „Zurück, oder ich schlage euch nieder!"
   „Wat? dä Kahl well schlage? Schnaftig, Lambätes, - su, die Tachtel hät hä verdeent!"
   Met engedrevvem Hoot un e paar Puff mäht dä Här sich durch de Koht; no, hä kunnt fruh sinn, dat hä ald esu derlans wor kumme.
   „Dat wor jo der Här Schuster," säht der Bätes, da vum Dürpel uhs dem Krawall zogesinn hat; „da schinghellige Tartüff, da beim Ühm Gänderung em Huhs wonnt. No, däm Filluh hat die Ging nit geschaad, die hä kragen hät. . . Sag, Tringche, karesseet dä nit am ältste Schnäuzerkowskys Mädche, dem Hulda?"
   „I ja, hä geiht winnigstens off dohin, - richtig, süch, do kütt hä widder öm un fusch sich höhsch en et Huhs erenn."
   „No, dat fing Bretzelche wehd noch Auge maache."
   „Hä och, dann hä meint secher, do wör Geld zo finge."
   Der Bätes kohm en et Huhs zoröck, ävver nit en et Zemmer; hä hollte singen Hoot un gingk fott. Dat heisch, hä gingk nit, hä leef bahl, un sih Geseech däht lööchte wie de Sonn. Hä verleeß de Kirmes, krauten üvver der Eigelstein, de Maschmingestrohß, der Margrieteplatz noh der Spoorgaß. Do wonnte de Frau Schmitz, en brav, fließige Wittfrau, un die hatt en Doochter met Namen Annche. Bätes moht en dühster rund Trapp erop klemme, eh hä kloppen däht, dann de Frau Schmitz wonnten op dem hühzte Stock. Hä kohm en e klein, ävver fründlich Zemmer; alles wor esu nettches, su propper, alles laachten in ahn. Do stund zweschen de Finsteren e Kumödche met 'er gehäkelte schniewieße Spreit drop, un op der Spreit stund e Krüzz met 'em Palmzwig dran; nevven dem Krüzz stunnten e paar Bloomepött met gemähte Bloomen drenn un söns noch allerhand Figöörcher vun Posteling; op de Finsterbänk stunnten ähnze lebendige Bloome, e Geranium, e Blootsdröppche un Stockviule. Üvver dem leddere Kannepee hing der Speegel en 'em altfräntsche, geschnörkelte Rahme, un donevven de Kummeiejonsbilder vun de Kinder: vum Annche, dem Bätes singem Schätzche, dem Marieche, dat bei Schnäuzerkowskys Köchin wor, un vum Mechel, dä em Doochgeschäff vun Gabriels om Kantoor schrieven däht.
   De Frau Schmitz wor us 'er nette Famillie un hatt fröhter en bessere Verhältnisse gelääv. Ävver ehre Mann wor fröh gestorve, un do weiß mer jo, wie en Wittfrau, die met drei klein Stümpcher dositz, sich durchrieße muß, wann se ehrlich durch et Levve kummen un ehr Kinder zo öhntliche Minsche optrecke well. Vun morgens fröh bis ovends spät wor de Frau Schmitz am wäule; se däht för ander Lück strichen un klöckele, Strümp strecken un niehe; un dann stallt se sich off ovends em zehn Ohr noch an de Wäschbütt, öm för sich un ehr Kinder zo wäsche, oder se gohv sich an et flecke, domet dat de Puhten immer ganz un rein en de Schull gingke. Denn der Mechel wor ene Rießkiddel, 'ne weide Stropp, un de Mädcher schlohchen om Frankeplatz öftesch de Bahn, oder rankten om Domhoffärger eröm, als et för de Schohnslappen un de Kleidcher goot wor. Ävver de Kinder wore groß un brav wohde, bei alle Lück stund de Frau Schmitz en Ehre un Respeck, un jitz ging et och besser. Et Marieche wor us der Koß; et Annche hatt niehe geleht un gingk entweder en Kunden niehen oder arbeite zo Huhs un holv och brav singer Mutter. Wor et Verdeens och klein, et woren doch ald immer Grosche, un de Grosche wohte Dahlere. Der Mechel, e luhs, peffig Kählche, wor, als hä uhs der Domschull wor kumme, bei Gabriels, en dem große Woll- un Dooch-Geschäff, op et Kantoor kumme; denn sih Vatter sillig hatt lange Johre bei Gabriels en der Fabrik gearbeid, un jitz verdeente „der junge Herr Schmitz" ald 'nen ahdige Stühver Geld, dann hä wor Bochhalder un goot geledde vum Prinzepal. Op die Aht un Wies hatten sich der Frau Schmitz ehr Verhältnisse gäge sönz zemlich gebessert; se broch nit mich esu ze krohsen un ze krabbele un jede Penning dreimol en der Hand eröm zo driehe, eh' se en uhsgohv. Se läävte glöcklich un zefridde, hatt Freud ahn de Kinder, un ehr einzige Sorg wor der Gedanke an de Zokunf vun da zwei Mädcher. Se hatt de Bekanntschaff vum Annche m'em Beckesch Hubäht anfangs nit gähn gesinn, weil der Bätes 'ne riche Poosch wor, un se woß, dat de Kappesbooren arg op et Geld beim Heerohde sinn; och meint se, die Kinder wöre noch jett jung för ze freie;
ävver als se sohch, dat et dem Bätes Ähnz wor, un se och sönz nor Goodes üvver in hoot, do daach se: wellen ens kicken un avwahde, wat et gitt; wat sich krigge sall, kritt sich doch!
   De Frau Schmitz kohm grad vun der Läuv, als der Bätes ahnkloppte. „Jömmich, sitt Ehr do, Här Beckesch," säht se, „ich daach, hück wöht Ehr Kirmes feere."
   Der Bätes laachtc. „Meint Ehr, dat Annche wör mer nit mieh als de Kirmes?"
   Hä moht sich böcke, wie hä durch de Dhör en et Stüvvche trot, un reefdann löstig: „B'schoor, Annche!"
   Et Annche kohm im entgäge; et däht strohle vor Glöck wie de Morgenssonn, wann se hinger Düx eruhs kütt. Et Annche wor wirklich e leev Weech; et hatt zwor kein Backe wie et Tringche, em Gägendeil, et wor en beßchen blaß; ävver grad doröm hatt et esu jett Finges un Apaates em Geseech un en
singem ganze Wäse, dat et för e fing Mamsellche gelde kunnt. Op de wieße Bäckelcher hatt et ruhd Rüscher un us da große bloh Auge lööchte de rein Unschold eruhs. Dat klein, spetze Näsche, de hell Steen un e Müngche 'su fresch un ruhd wie e Ruseknöppche, stunnten im allerleevs, un breit blund
Fläächte Iahten sich wie 'ne Kranz öm da Kopp. Et Annche wor meddelgroß un doch schlank; et hatt esu jett Wiseliches, Allähtes, un da schelmische Mungk laachte, als söhße luhter Schnakereien un Schelmstöcker derhinger.
   Däftig un nett wor dat Mädchen ahngedonn, ohne allerhand Gedöhns un Gekröms; e schwazz wolle Kleid, am Hals e wieß gesteck Krägelchen un e propper Schüzzel, - un dat stund im besser als manchem Mädche de koßspilligste Pluhte. Och sih Mutter hatt e dunkel wolle Kleid ahn, e Halsdooch
öm de Scholdere, dat hinger un vor unger dem Schüzzel faßgebunge wor, un e nett Mötzche met sigge Bängele un 'nem breide sigge Schlopp dran. Unger der Mötz kohmen de Hooren eruhs; die woren en der Medde gescheidelt un faß ahn de Steen gedröck un ald zemlich gries. Dat hatten de Sorge un de vill Arbeid gedonn, un die hatten och Falden en de Backe un op de Steen gegrave. Ävver et Aug wor noch hell un klor, un reselutt wor de Frau Schmitz trotz 'nem Mann, un läbendig trotz "nem junge Mädche.
   „Wo es der Mechel?" frogten der Bätes; „hä woß doch, dat mer hück no'm Baienhuhs wollte gonn."
   „Hä es ens ävvens op der Aldermaat," woll de Frau Schmilz sage, ävver do flog de Dhör ald op, un 'ne schlanke junge Minsch vun 'nem Johr ov dreiunzwanzig Sprung en et Zemmer erenn.
   „Ho, jett lantsam, Mechel," säht sih Mutter un sohch met wahrem Pläseer ehre Sonn an; „häß geweß e Glas Wieß gedrunke?"
   „Ih jo, ich wor en der ,,Täsch", un e Röggelche met Kies hann ich och ahn mich gelaht. Et geiht nix vor e goot Gebünn em Liev. Beß doch nit kott, Mutter?"
   „Woröm sall ich kott sinn? Ich kennen dich jo un hann leever, wann do löstig beß, als wann do küß un kühms. Jung Lück dörfe sich freue, — natörlich alles en Ehre."
   Ungerdeß hatt et Annche sih Mantillche ömgehange un et Höötchen op der Kopp gesatz; de Mutter däht noch en beßche am Kind fisternölle un wohschele, un dann gingken die Drei de Trapp erav. „Mäht ävver, dat ehr vor Dühster widder he sitt!" reefinne Frau Schmitz noh; dann gingk se en et Finster un sohch inne noh, bis se us der schmal Spoorgaß op der Domhoff enbohge. Em Äug der Mutter stund en Thron; wor et Freud, dat se esu'n brav un prächtige Kinder hatt, - ov daach se ahn ehr eige Jugend zoröck, als se met ehrem Mann sillig Sonndags Meddags no Kalk oder vor de Pohz
gingk? Ävver de reselutte Frau kunnt kei Kriesche ligge; se strech met der Hand üvver de Auge un hummten e Leedche uhs ehrer Jugendzick:
       Flöck vergonn de Kinderjöhrcher,
       Kölsche Mädcher, merkt üch dat!
       Flöck sinn gries de schwazze Höörcher,
       Dröm halt faß nor, wat ehr hatt.
 
  <<< widder öm
 
Impressum | Montag, 24. Juni 2019 | Copyright © 1998 - 2019 Udo Gerth, Köln | 1 Besucher online | # 1608114 | PI's: 5003448