Der Groschen em Pott.

zoletz jeändert: 6-.-0.2019  Druckerfründliche Sigg •  Info zu: Christian Thill • 8765 × beluurt.

 
Der Fritz hatt Mondags große Brand
Un drunk des Morgens singer Tant,
Wie hä ob Arbeit ging erus,
Em Rüppche flock der .Milchpott us,
Derwiel die decke Tant noch nett
Em Newezemmer log em Bett.
Un fädig met dem Magetrus,
Putz hä nett blank et Döppchen us,
Laht dann ne Grosche dren un daach:
»Su schleit de Tant mer keine Kraach.«
Da Lotterbov woß ganz genau,
Dat su et maht die decke Frau
Un immer en et Döppe dät
'ne Grosche för die Booremäd,
Die morgens ald en aller Fröh
De Milch braht vun de Poller Köh ...

Un wie de Tant öm Ohr ov aach
Us schwärem Draum eß obgewaach
Un sich - wie dat de Tante litt -
Zorn Kochen an der Kaffe gitt,
Dann och der Milchpott krige well,
Do säht sei: »Such, dat Poller Bell,
Dat hat vergesse mich - no wad! -
Un hück mer gar kein Milch gebraht.«

Un ändern Dags de Tant ald schreit,
Wie ob der Trapp met singer Teut
Die boore Trumm kütt angefäg:
»No hör ens, Bell, dat eß nit räch,
Dat do mich gester su per se
Häß einfach üwergange hee:
Do haß em Underhus doch och
De Milch gebraht beim Schuster Koch.«

»Och, leev Frau Möck, ich han Üch och
De Milch gebraht, - kutt, froht der Koch,
Un och vum eeschte Stock et Len,
Dat hät mich ob der Trapp geseen.
Un ich well keine Schrett mih gohn,
Wann ich de Milch nit dren gedohn!«

»Wat, wat!« schreit do de Tant en Wot,
»Dat Dingen eß verhaftig got,
Do wells mich Löge strofe? Hör,
Do beß e ganz verlege Deer:
Da Pott do met dem Grosche blank
Stund leddig ob der Döppebank!
Wie kanns do sage noch, do Schruut
Hätts Milch gebraht, do Boorebrud ...?«

»Och«, bletz no ob et Poller Bell
Un schreit: »Frau Möck, en bößge stell!
Ehr sid jo huck us Rand un Band,
Ehr schängkt jo wie 'ne Maatschaschant!
Wat meint Ehr dann, wat Ehr dann sid,
Wat meer an Örem Grausche litt?
Ich sagen et un han gesaht,
Dat gester ich de Milch gebraht;
Su wohr, wie ich hee vor Üch stohn,
Ich han se en der Pott gedohn.«

»Un ich«, su kriht de Tant dorob,
»Ich krige glich dich met dem Kopp.
Ich sage deer: Der Milchpott blank
Stund leddig ob der Döppebank!
Un hätts do Milch dodrenn geschott,
Dann wör doch och da Grosche fott,
Dä do om Boddem log noch grad,
Wie ich in en der Pott gelaht.
Do kanns jo leege wie gedröck,
Do boore Qualster beß verröck!«

»Ich wör verröck? - Nä, EHR sid geck!«
Juz do et Bell un danz om Fleck.
»Herr Koch, Frau Denz, kutt doch ens her,
Ehr künnt et doch bezeuge meer,
Dar gester ich hee bowenob
De Milch wie immer braht erob .. .«

Da Schuster Koch em Underhus,
Dä vun dem Bell vill Grosche luus,
Wel it de Schohn do maache leet,
Da reef erob: »Frau Möck, no hö't:
Et Bell dat kom, Sechs schlog de Klock,
Wie immer met der Milch gesock,
Un minge Schobbe kräg ich do
Un och 'ne Jutsch wie immer zo.
Un dann ging et erob bei Üch,
Dat eß geweß, denn dat weiß ich;
Un Ehr saht no, et wör nit wohr?
Ehr hatt geschlofe, dat eß klor ...«

Un flock wie Rähn vun der Frau Möck
Och ald de Antwoot kom zoröck:
»Wat geiht dat Üch an, wat ich dun?
Ov hatt Ehr Schade vleex dervun,
Wann ich öm sibbe ov öm aach
Des Morgens fröh eesch wäde waach?...
Ehr kritt der Meet am Eeschte doch,
Dröm halt Üch drus, Herr Knaulapp Koch!«

Dä Meister Koch, dä hatt si Fett
Un säht: »Ehr Fraulück, blost üch jet!«
Ging en sing Werkstell, nohm sing Nötz
Un stochte us se met dem Metz ...

Doch jitz hatt äwer och ald glich
Et Denze Len sich drengemisch
Un reef vum eeschte Stock: »Frau Möck,
Ich gläuv, Ehr sid huck jet verröck!
Der Unserem blech och sing Meet!
Ehr denkt, dat dat allein Ehr - neet?
Bezahlt dem Bell dä Grosche nor,
De Milch, die wood Üch secher soor.«

No schlog et bowen äwer Brand,
Un wödig reef die decke Tant:
»Do fussig Kning, wat wells dann do?
Halt do doch ding Gemöspooz zo!
Maach leever, dat do för der Maat
Ding fimsch'ge Böckem kriß parat!
Loß nit, wann do ob Drew deis gönn,
Der Stockfesch en der Wäschbütt stonn!
Un kömmer dich nit, wat ich hee
Me'm Bellche han - alt Kanapee ...!«

»Och Gott!« uz do et Stockfesch-Len
Un klatsch em lefer ob de Kneen,
»Hö't ens dat deck Gemangbrud an,
Wat dat su adig schänge kann!
Wat gonn ming Fesch dich an, do Zaus!
Wann do jet wells, dann komm eraus!
Ming Fesch sin fresch un schmecke go -
Versteihs do dat, do kromm Komod?
Zerblötschte ahl Zaldatetrumm,
Do gäl verdrüch Panoptikum!...«
Jitz wör et Stockfeschs-Len em Schoß
Un kräg am Schänge eez de Löß;
Et reß erav en einem Ton
Et Krahnebäume-Lexikon ...

Dat wör der Möck zo doll, un schwapp!
Hatt sei der Bessem ald geschnapp.
»Wad, fussig Eichhoon, sugelich
Dann kummen ich friseere dich.
Häß do Kurasch, dann komm, halt Pol!
Beß bal kumplett för et Spidol!«

»Och, komm erav!« et Len do schreit,
»Ding Knöchelcher die dun meer leid.
En fünf Minutte beß do hee
Gehack zom schönste Frikasee!«
Un domet us der Eck it flöck
Der Bessern schnapp als Gägestöck...

Do unger stunte Mann un Frau
Un Kinder us dem Hinderbau
Un hooten an dat Matinee
Vergnög em deefste Neglischee ...

Der Fritz, da schold am ganze Krom,
Jitz vun der Läuv erunderkom;
Hä reckte sich un sohch vergnög
Sich an dat Fraulückszänkgelääsch.
Dann säht da Räuber: »Hö't ens, Tant,
Ehr hatt et Bell för nix geschant,
Dann ich sohch gester, wie en Katz
Do ob de Döppebank sich satz,
Un die hat secher och ganz lus
Gesoffen Üch der Milchpott us.«
»Haha!« schreit do et Poller Bell,
»Jitz halt de Mul, Frau Möck, sid stell!« -
Doch wödig schnauz die an da Fritz:
»Löß dich begrave, gecken Ditz!
Hat dann die Katz deer och gesaht,
Dat sei ne Grosche dren geiaht?
Maach meer kein Wippcher vör! De Möck
Die mäht Ehr all noch nit verröck!«

»No jo«, hält faß der Fritz die, »hö't:
ich wor die Katz un ich han, seht,
Dat Hälvge Milch do us dem Pott
De Drankgaß gang eravgeschott
Un dann us Ulk da Grosche flöck
Dorenn geiaht — adjüs, Frau Möck!«
Un en 'nem Ruppdich wor dä Fetz
De Trapp erav, flock wie der Bletz ...

Verbasert stund de Tant no do.
Et Poller Bell loort wie en Koh,
Dem Böckems Len de Mul blew ston,
Un unger heesch et: »Loß mer gon!
Die wore grad su nett em Schoß, -
Dat eß doch schad, bal ging et loß!
En adig Dänzge, wann die Möck
Me'm Len sich öntlich ens geplöck.
Dä domme Jung, da Fritz, dä hät
Verdorven uns dat schön Kunsät...«

Su säht der Hinderbau un ging.
Da Schuster Koch dä kannt de Sing;
Hä griemelt, kloppten ob der Penn,
Philosopheet' en singem Senn:
»En mingem Hus do eß jet loß,
Et eß et feins hee en der Stroß!
En aller Fröh weed koot un got
Ald jet Thiater opgefoht.
Am Eeschte, do verloßt Uch drob, —
Gon met der Meet ich jet erob!«

Christian Thill


 


Diesen Artikel bookmarken bei...

BlinkList del.icio.us Folkd Furl Google Linkarena Mister Wong Yahoo MyWeb YiGG Webnews


  <<< widder öm
 
Impressum | Montag, 24. Juni 2019 | Copyright © 1998 - 2019 Udo Gerth, Köln | 1 Besucher online | # 1608138 | PI's: 5003509